Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ÝARA  DEGMESIN

ÝARA  DEGMESIN


Nägehandan söwda düşdi Serime,

Degse maňa degsin, ýara degmesin;

Gahba pelek, degme meniň perime,

Degse maňa degsin, ýara degmesin.


Gözeller içinde sen göze hasy,

Bir zaman gärmesem, bolar men asy,

Gyşyň sowgy bardyr, ýazyň howasy,

Degse maňa degsin, ýara degmesin,


Gözeller içinde sen gözel şowky,

Gözümdei akdyrdyň gan birlen koky,

Kaza elindedir ajalnyň oky,

Degse mada degsin,  ýara degmesin.


Egnine geýipdir akdan alalar,

Any görüp, şeýda bilbil nalalar,

Gökden ýere inen müň bir belalar,

Degse maňa degsin, ýara degmesin.


Bagynda açylmyş reňbe-reň güller,

Degresinde saýrar şeýda bilbiller,

Aşyk Hemra diýer, aýralyk günler,

Degse maňa degsin, ýara degmesin.