Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

INDIDIR-INDI

INDIDIR-INDI


Boýuň serwi diýsem, kamatyň — tuby,

Ak ýüzünde hallar hindidir-hindi;

Gözeller içiniň huby-mahbuby,

Seniň gözelligiň indidir-indi.


Iki gaşyň meňzetmişem helala.

Ýarym seni görüp, düşdüm bu hala,

 Lebleriň şekerdir, agzyň pyýala,

Içmeli çaglarym indidir-indi.


Näzlim, bu janyma jebr etme beter,

Müjgäniň hanjardyr, janymdan öter,

Senden bu gözellik bir güni öter,

Guçmaly çaglaryň indidir-indi.


Yşkyňdan ugradym tükenmez derde,

Arzuwyň çeker men, şamu-säherde.

Aşyk Hemra diýer goşlup bir ýerde,

Uçmaly çaglaryň indidir-indi.