Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

MENZILIŇ DAŞDYR

MENZILIŇ DAŞDYR


Gulak salgyn,  balam, ahy-dadyma,

Gitme-gitme, balam, menziliň daşdyr,

Subhy-şam düşer sen meniň ýadyma,

Gitme, guzym, gitjek menziliň daşdyr.


Sen bolmasaň, bu dünýäni neýlerem,

Hijran ody bile bagrym daglaram,

Men özümni  biribara  çaglaram,

Gitme, balam, barjak menziliň daşdyr.


Bilbil kibi düşem  ahy-pygana,

Indi rehmiň gelsin bu şirin jana,

Goýma  balam,  meni dagy-hijrana,

Gitme, balam, gitjek ýollaryň daşdyr.


Ataň Ahmet aýdar köňlünde barya,

Tapa bilmen gelip, garyp mazaryn,

Çykargyl  köňlünden Alma  diýaryn,

balam, gitjek menziliň daşdyr.