Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

TABŞYRDYM

TABŞYRDYM


Indi  men gider men Häzirbejana,

Saýat han Hemrany sana tabşyrdym;

Sizleri tabşyrdym kadyr subhana,

Saýat han, balamy saňa tabşyrdym.


Düşüpdir goluna bir asly dana,

Jemalyn bermenem ýagty jahana,

Ýusup deýin salma ony zyndana,

Saýat han, Hemrany saňa tabşyrdym.


Hemra ýaşdyr bilmedigin bildiriň,

Urman, sökmän şadyýana güldüriň,

Ýa gözüm görmesin, meni öldüriň,

Saýat han, Hemrany saňa tabşyrdym.


Ahmediň dünýäde birdir pisady,

Pelegiň elinden eýlerem dady,

Bilimniň kuwwaty, köňlümiň şady,

Saýat han, Hemrany saňa tabşyrdym.