Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SELBINÝAZ

SELBINÝAZ


Hyýalyn köňlümniň öýüne doldy,

Tawus tomagalym, sona Selbinýaz;

Tygy müjgänleriň bagrym dildi,

Keşti-kär eýlediň jana, Selbinýaz.


Mejlisiňde al şeraplar içiler,

Gülüp baksaň, könül bendi açylar,

Bu älemge müşki-anbar saçylar,

Degende zülpüňe şana, Selbinýaz.


Gel, ýarama melhem eýle, han peri,

Açylypdyr bagyň  müşki-anbary,

Söwdügim, men seni görenden bäri,

Gelmişem  imana, dine Selbinýaz.


Daglaryn jereni awçylar awlar,

Bilbilli, çemenli bostanly baglar,

Gözeller çaýpanyp zülpüni  ýaglar,

Ak ýüze hal düşer, däne, Selbinýaz.


Tomaşaňa geler gyzlaryň hany,

Eger çyn aşyk sen,  magşugyn tany,

Eýrany, Turany, bu şirin jany,

Hemra, gurban eýlär saňa, Selbinýaa.