Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

DAGARMAN

DAGARMAN


Saba-saba çykma, perim, gülkeşte,

Zülpi-perişanyň ýoldan aýypdyr;

Bir ýana rakybyň tagna sözleri,

Bir ýana ulusly-ilden aýypdyr.


Iki aşyk bir-birine ýetende,

Bilbiller saýraşyp, nagma tutanda,

Ak bilekler dal gerdenden ötende,

Şiddäň ýeşilmesi,  bilden aýypdyr.


Söwdügim, girip sen ýüz elwan

Gorkaram üstüne garyçgaý gona,

Garkyldaşman gazlar, ürküşmäň sona,

Näge suw çaýkansa, kölden aýypdyr,


Säherler söwdügim, çyksaň seýrana.

Gorkaram aşyklar oduna ýana,

Bijowap zülpüňe degirme şana,

Bir tary üzülse, gyldan aýypdyr..


Aşyk Hemra aýdar, dinim, imanym,

Müjgäniň hanjary akyzdy ganym,

Her kaýan bakyşyň alaýdy janym,

Diýdigim pitne söz tilden aýypdyr.