Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

INTIZAR  OLDUM

INTIZAR  OLDUM


Gurbanyň bolaýyn, wepaly ýarym,

Ýüzüň aç görmäge intizar oldum,

Ýüzi gül-gunçaly sapaly ýarym,

Gözüň aç, görmäge intizar oldum.     


Gel gideli bu ýerlerden sera-ser,

Syýa zülpüň, dal gerdene serbe-ser,

Lebleriň şirindir mysaly, köwser,

Ak ýüzüň görmäge intizar oldum.


Humaýa meňzetdim ala gözüňni,

Eşider men şirin-şirin sözüňni,

Bir bahana bilen görset ýüzüňni,

Gül ýüzüň görmäge intizar oldum.


Aşyk Hemra şipa dilär renjine,

Jan guşy myhmandyr köňül genjine,

Köňlüm tama eýlär göwsüň genjine,

Ak ýüzüň görmäge intizar oldum.