Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ÝARY GÖRDÜŇMI?

ÝARY GÖRDÜŇMI? 


Gökden uçan bölek-bölek durnalar,

Arzyrum dagynda gary gördüňmi?

Gapyllykda söwda salan başymga,

Pelek aýra salan ýary gördüňmi?


Bizni garyp kyldy kadyr hudaýym,

Kaçan ýara ýeter bu çeken ahym,

Bu hasrata köňlüm hoşy — hemrahym

Pelek aýra salan ýary gördüňmi?


Akyp gözde ýaşym döndi sillere,

Bilbil uçup, zaglar gondy güllere, 

Başyn alyp giden uzak ýollara, 

Pelek aýra salan ýary gördüňmi?


Selbinýaz diýr, meniň bagtym garadyr,

Aýralyk derdinden bagrym paradyr,

Bu gün durnalardan habar soradyr,

Pelek aýra salan ýary gördüňmi?