Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

EZIZIM

EZIZIM


Ozaldan adaglym jan, Hemrahym,

Neçün menden ýüz dönderdiň, ezizim?

Daglary erider bu çeken ahym,

Neçün menden ýüz dönderdiň, ezizim?


Eldaş eýläp, meni algyl ýanyňa,

Aýlanaýyn atyn bile  donuňa,

Men gurbanam şöwketiňe-şanyňa,

Neçün menden ýüz dönderdiň, ezizim?


Bir gül idim, üzdüň, täze ýapragy,

Synam  üzre goýdun hijranly dagy,

Gel, Hemrahym, bu gün aýralyk çagy,

Neçün menden ýüz dönderdiň, ezizim?


Göterdim  perdäni gül dek ýüzümden,

Akyl bolsaň, magny algyn sözümden,

Selbinyýaz diýr, ýaş akdyryp gözümden,

Neçün menden nüz dönderdiň, ezizim?