Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

GARA   GÖZLÜNIŇ

GARA   GÖZLÜNIŇ


Eý ýaranlar, musulmanlar,

Halyndan gara gezliniň.

Aldadyp almasyn aldym,

Elinden gara gözliniň.     


Gara göz bilen gezleşdim,

Şirin til bilen sözleşdim,

Egildim, şitdesin eşdim,

Bilinden  gara  gözliniň.


Olturdym otagyn üzdüm,

Daş bilen aýnasyn döwdüm,

Ürküzip sonasyn kowdum,

Kölünden gara gözliniň.


Hemra diýer, baryn aldym,

Alma bilen naryn aldym,

Men şu gün ygraryn aldym,

Dilinden  gara  gözliniň.