Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SALAM DIÝGEÝ SEN

SALAM DIÝGEÝ SEN


Durnam, gitseň Häzirbejan iline,

Barsaň, näzli ýara salam diýgeý sen,

Ýürek  bagrym  bölsk-bölek diline,

Barsaň, näzli ýara salam diýgeý sen.


Arman bile bagladylar golumny,

Şahymerdan bent eýledi ýolumny,

Durnam barsaň meniň arzy-halymny,

Kowmy-gardaşlara salam Diýgeý sen.


Döwre çyksan, Häzirbejana görüne,

Bagrym başy suw bolubaý ýerine, 

Barsaň aýtgyn ala gözli Şirine,

«Aşyk Ahmet ýaryň öldi» diýgeý sen.