Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

>
NÄM  BOLDY?

NÄM  BOLDY?


Maral kimin kirpikleri san bermiş,

Habar alyň, han Saýada ne boldy?

Aşygyn öldürip, ýada jan bermiş,

Habar alyň, han Saýada ne boldy?


Ak ýüzünde bardyr bir jüre haly,

Leblerinde bardyr şekeri, baly,

Men bilmenem, nedir onyň hyýaly,

Habar alyň, han Saýada ne boldy?


Habar alyň näzli ýaryň näzinden,

Ibrişim nikabyn alyň ýüzünden,

Saçy şamar kibi geçer dyzyndan,

Habar alyň, han Saýada ne boldy?


Sözleýende dür saçylar sözünden,

Elip dek katdyndan, aý dek ýüzünden,

Hemra diýer, aýrylmanam özünden,

Habar alyň, han Saýada ne boldy?