Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

JAN HEMRAÝYM

JAN HEMRAÝYM


Saňa diýrem, aşyk Hemra,

Ýakdy meni tiliň seniň;

Reňbe-reň güllerim tirdi,  

Ter hynaly goluň senin.


Ne söwdaga düşdi başym,

Gam çekmäge ýokdur kişim,

Aga, inim, deňim-duşum,

Anda galdy ilim meniň.


Üstümizden dogan  aýlar,

Köşki eýwanym, saraýlar,

Menzilim, mekanym jaýlar,

Onda galdy gülüm meniň.


Tagty bagtymdan göterdiň,

Meni.bu jaýa ýetirdin,

Ýat ülkelere getirdiň,

Niçik geçer halym meniň,


Saýat han diýer, neýläýin,

Syrymny beýan eýläýin,

Sözüň dogrusyn söýläýin,

Getirdi  ykbalym  meniň.