Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

GAL  INDI

GAL  INDI


Göçdi köňlüm, menziline ýetişdi,

Gal, maralym Selbinyýazym, gal indi,

Belent-belent daglar araga düşdi,

Gal maralym, Selbinyýazym, gal indi.


Gahba pelek nije işler gaýyrdy,

Aç gözlerim toprak bile doýurdy,

Seni menden, meni senden  aýyrdy

Gal, maralym, Selbinyýazym, gal indn.


Gara  zülpün ujun  örseň-örmeseň,

Hoş gal indi, ýene görseň, görmesea,

Meniň bile döwran sürseň-sürmeseň,

Gal, maralym, Selbinyýazym, gal indi.


Alty nedir, ýedi nedir, bäş nedir?

Kowum nedir, gardaş nedir, hyş nedir?

Gözlerinden  akan ganly ýaş nedir?

Gal, maralym, Selbinyýazym, gal indi.


Aşyk Hemra düşdi yşkyň ýoluna,

Sonalar  gark olar eşkim  kölüne,

Baş goýmuşam han Saýadyň ýoluna,

Gal, maralym, Selbinyýazym, gal indi.