Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

DAŞ  GALDY

DAŞ  GALDY


Eý ýaranlar, musulmanlar,

Çaýlar daş galdy, daş galdy.

Boz bulanyp akan siller,

Saýlar daş galdy, daş galdy.


Derýa   içinde   balyklar,

Dosty-ýaru  halaýyklar,

Hüýr, periler, melaýyklar,

Uzlar daş galdy, daş galdy.


Hatarda ýörer nerlermiz,

Şahymerdandyr  pirlermiz,

Ýar bile gezen erlermiz,

Jaýlar daş galdy, daş galdy.


Sallananda saz edenler,

Gyş günleri ýaz edenler,

Gözün süzüp, näz edenler,

Gyzlar daş galdy, daş galdy.


Aşyk Ahmet, çeker arman,

Ýarym bile döwran sürmän,

Medet berse Şahymerdan,

Pirler daş galdy, daş galdy.