Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AZERBAÝJAN

AZERBAÝJAN


Gel, köňlüm, gideli Häzirbejana,

Gülşen baglarynyň bary bar bary,

Köňlüm istär Häzirbejan ilini,

Mugan daglarynyň gary bar gary.


Sargaryban gyzyl meňzim solupdyr,

Her bir günüm meniň müň ýyl bolupdyr,

Diýdiler «söwdügiň dilgir bolupdyr»,

Meger bizden gaýry ýary bar-ýary.


Garlar erimeýdir, ala daglarda,

Bilbiller saýraşar, soly-saglarda,

Saýasyna gün düşmeýen baglarda,

Anda bilbilleriň zary bar-zary.


Ajyglanyp  çekdiň ýüze  perdäni,

Ilahyndan hup çekilmiş gerdany,

Aşyk Hemra çagyr şahy  merdany,

Onda bir ogly bilen järi bar-järn,