Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AMANMY? BALAM   SENI HEMRAHYM MEKANYM ÝARA  ÝETIR
AÝRYLDYŇ ESERLI GÖZÜŇDEN JENANYŇ  GELDI
AÝAN  BOLMASA GARDAŞYM NÄ  HYÝALDADYR? ÝAR DERDIŇDEN

BALAM  SENI


Dynmaý säher perýat etsem;

Tapar menmi balam seni?

Ýyrtyp ýakamy çäk etsem,  

Taparmenmi, balam seni?


Ybraýym dek oda girsem,

Ysmaýyl dek gurban bolsam,

Dawut dek kyrk ogul bersem,

Taparmenmi, balam seni?


Daşgyn derýa dek gaýnasam,

Mansur dek darda  oýnasam,

Kaknus kimin ot çeýnesem, 

Taparmenmi, balam seni?


Bary-ýogyň boldy güman,

Maňa boldy ahyrzaman,      

Terk eýlesem bu hanyman,

Taparmenmi, balam seni?


Adym Hysrow, boldum garyp,

Galdym gamyňda sargaryp,

Ýagty jahany agtaryp,

Taparmenmi, balam seni?