Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AMANMY? BALAM   SENI HEMRAHYM MEKANYM ÝARA  ÝETIR
AÝRYLDYŇ ESERLI GÖZÜŇDEN JENANYŇ  GELDI
AÝAN  BOLMASA GARDAŞYM NÄ  HYÝALDADYR? ÝAR DERDIŇDEN

MEKANYM


Gulak salyp arzym eşit, patşahym,

Begler, iki goç gardaşym ýitirdim.

Alty aýa ser urdy her bir günlerim,

 Begler, iki goç gardaşym ýitirdim.


«Barsa-gelmez» diýen ýola men bardym,

Peri şahy bilen döwranlar sürdüm,

Işim  bitdi —  Bilbilgöýäni aldym,

Begler, iki goç gardaşym ýitirdim.


Ne sebäpden bagtym  bolupdyr gara,

Synama çekilen çaprazly ýara,

Hoja, seýit, ahun, pakyr-pukara,

Begler, iki goç gardaşym ýitirdim.


Müsürde watanym, hakyň guly men,

Başym ýaşdyr, han ýanynda uly men,

Adym Hemra, Hysrow şanyň ogly men,

Begler, iki goç gardaşym ýitirdim.