Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AMANMY? BALAM   SENI HEMRAHYM MEKANYM ÝARA  ÝETIR
AÝRYLDYŇ ESERLI GÖZÜŇDEN JENANYŇ  GELDI
AÝAN  BOLMASA GARDAŞYM NÄ  HYÝALDADYR? ÝAR DERDIŇDEN

AÝRYLDYŇ


Gulak salyp, arzym eşit, soltanym,

Akly-huşy, kararyndan aýryldyň,

Alla saldy aýralygyň derdine,

gülüstanly gülzaryňdan aýryldyň.


gahba pelek çarhyn Keje burandyr,

Duşman bilen Hemra meýlis gurandyr,

Takyk bilgin, seni huda urandyr,

Algyr guşuň, şunkarYňdan  aýryldyň.


Eremiň bagyndan  meni getirdi,

ÝArlygyny perizatdan Ötürdi, 

Iki agasyn  kellepezden  gutardy,    

Hemra atly arslanyňdan aýryldYň.


Nesimi dek pustyn nahak soýdular,

Seniň ogluň iki gözün oýdular,

Agalary bir guýuda goýdular,

Dag ykyldy, çynaryňdan aýryldyň.


Adym Bilbilgöýä, guşuň sarpasy,

Perzent bolar adamzadyň urpasy,

Adamyň balasy, tuzyň  körpesi,

Körpe guzy-goçgaryňdan aýryldyň.