Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AMANMY? BALAM   SENI HEMRAHYM MEKANYM ÝARA  ÝETIR
AÝRYLDYŇ ESERLI GÖZÜŇDEN JENANYŇ  GELDI
AÝAN  BOLMASA GARDAŞYM NÄ  HYÝALDADYR? ÝAR DERDIŇDEN

AMANMY?


Müsüriň ýurdundan  gelen janlarym,

Habar beriň, bizin iller amanmy?

Saýasyna gün düşmegen  baglarym,

Täze ter açylgan güller amanmy?


Binasy bar, almasy bar, nary bar,

Men bilmedem, täleýimiň şory bar,

Her kimin özüne laýyk ýary bar,

Ýardan aýra düşen ýollar amanmy?


Hiç peýda tapmadym aşna-bilişden,

Ýaman horluk gördüm, dogan-gardaşdan,

Altysy ýazdandyr,  altysy gyşdan,

On iki aýdan gelgen ýyllar amanmy?.


Bu dünýä diýeniň bir ajap jaýdyr,

Bagzylar patyşa, bagzy gedaýdyr,

Pany dünýä bir keriwan saraýdyr,

Patyşa  atam,  mähribanym  amanmy?


Ganatym ýok gaýyp-gaýyp uçmaga,

Alajym  bolmady çaýdan çykmaga,

Hemra  aýdar, sermest bolup guçmaga,

Hüýrlukga jan, inçe biller amanmy?