Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

ÝANYMA


Geldi galam gaşly gyz,.

Taýladylar  ýanyma;

Kirpikleri tizme-tiz,

Geçer  meniň janyma.


Men diýdim ki; «Jan talaş,

Didäm akar ganly ýaş,

Bakmadyň-la bagra daş,

Haly-perişanyma».


Men diýdim ki: «Roýy gül,

Hyzmatyňda bende — gul,

Gahryň goý-da sabyr kyl,

Suwsan  bolsan  ganyma.


Kemine diýr, gul  boldum,

Ýana-ýana  kül  boldum,

Bir gije dahyl  boldum,

Täze gülüstanyma.