Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

SÖZÜM  BAR   SAŇA


Gara gözli, galam gaşly  perizat,

Aýdabilmen, birje sözüm bar saňa,

Yşkyňda köýüp men dat bilen bidat,

Iki çeşmim bir görmäge zar saňa!


Şikeste  men, zülpleriňe  baglama,

Hanjar alyp, ýürek-bagrym daglama,

Myhmanyň men işigiňden kowlama,

Gerek dälmi  namys bilen  ar saňa?


Dal gerdenden tylla heýkel dakmasaň,

Humaý gözüň süzüp, gaşyň kakmasaň,

Ýüz-müň suhan diýsem, bäri bakmasaň,

Neneň edip  ýaranaýyn  ýar saňa!


Kemine diýr, senden istedim wepa,

Wepa istäp geldim, sen berdiň jepa,

Yşkyňda hastaýam, sen bergil şypa,

Şypa istäp geldim, men bimar saňa!