Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

BARSAM  YNANMAZ


Iş salyşdym bir biwepa ýar bilen,

Ýarym diýip, ýanyna barsam ynanmaz

Süýekden syzdyryp ygtybar bilen,

Oda düşsem, bişsem, ýansam ynanmaz,


Leýli-Mejnun  kimin  çöllere çyksam,

Arzy — Ganbar   deýin derýada aksam,

Perhat — Şirin deýin daglary ýyksam,

Daşlaryň teýinde galsam, ynanmaz.


Gör, ne işler etdi Wamyku — Uzra,

Saýathan diýp goýdy ýaryny Hemra,

Depderde ýazylan Ýusup-Züleýha,

Olaryň hemrasy 'bolsam, ynanmaz.


Garyp bolup, Halap-Şirwana gaçsam,

Ýarym Şasenem diýp, örtenip-bişsem,.

Şolar kimin ýedi ýylda gowuşsam,

Yzynda  sargaryp-solsam,  ynanmaz.


Kemine diýr, arzym ýara ýetirsem,

Köňlumdäki  syrym  tile getirsem,

Iýmesem, içmesem, gözläp otursam,

Ajyksam, suwsasam, ölsem, ynanmaz.