Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

SALLANYP  GEÇDI


Eý, agalar, ýolöteniň  duzünden,

Meniň sona  boýlym  çykdy-da  gitdi,

Alma ýaňagyndan, ap-ak ýüzünden, 

Lagly-merjenleri dökdi-de gitdi.


Goş bilezik hup ýaraşar destinde,

Jellat gözler jan almanyň kastynda,

Aýjemalym  akmaýanyň üstünde,

Bir keniz başyny çekdi-de gitdi.


Ýerden, gökden göterlipdir kararym, 

Şana  alyp, syýa zülpün daranym,

Aýjemalym, ap-ak ýüzli maralym,

Gähin-gähin bärsin bakdy-da gitdi.


Jereni bar, owlagy bar çölüniň,

Ördegi bar, gazlary bar kölüniň,

Kemine diýr, sona  boýly geliniň,

Zarynlap gözýaşyn dökdi-de gitdi.