Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

GÜLLERE


Huplaryň şiwesi gara göz bolar,

Gör, tomaşa et bilbil bilen güllere!

Gözeliň şiwesi şirin söz bolar,

Sözle, gurban olam şirin dillere!


Al-ýaşyl geýinip, kümüş guranda,

Şitde-şemle inçe bile oranda,

Suw sonasy ýaşylbaşy görende,

Laçyn köňlüm telwas eder köllere,


Aýra duşsem, elip katdym ýaý bolar, .

Aýrylmasam, köňlüm  ajap jaý bolar,

Gül ýüzüň görmesem, günüm aý bolar,

Aýym uzap gitdi ýyldan-ýyllara.


Kemine goýmazlar ýar bilen ýary,

Pelekden dat eder geleniň bary,

Meniň dilim, seniň eliň hünäri,

Nusga bolup galsyn ilden-illere.