Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI


Telbe boldum, indi halym harapdyr,

Eý, agalar, meni şol ýar öldürdi;

Müşk alyban käkillerin darapdyr,

Jan agalar, meni şol ýar öldürdi.


Boýnuna gol salsaň Warla, semerli,

Altyn-kümüş tamam endamy zer-li,

Lagly-ýakut gerdeninde, tumarly,

Eý, agalar, meni şol ýar öldürdi.


Arzuw edip, aý jemalyn görmeli,

Ýüzde gülap, gözi-gaşy sürmeli,

Bir peridir, saçy sekin örmeli,

Jan agalar, meni şol ýar öldürdi.


Kemine diýr, tagt üstünde jaýydyr,

Derýa düri,  asman  kuýaş-aýydyr,

Gyzlar hany, gözelleriň şaýydyr,

Jan agalar, meni şol ýar öldürdi.