Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

MAŇA   GARŞY


Söwer ýaryň tarypyny aýdaly,

Gitme ak maralym, gel maňa garşy;

Altyn- kümüş zümerretden şaýlaly,

Ak goluň boýnuma sal, maňa garşy.


Men arzymy söwer ýara ýetirsem,

Tutsam ak mämeden, oýnap otursam,

Göwnümde bar maksat — işim bitirsem,

Emsem lebleriňden bal, maňa garşy.


Meniň arzym söwer ýaryň goýnunda,

Agzym ýaňagynda, elim  boýnunda,

Assa-seýkin basyp, oýnan oýnunda,

Her jaýy-her jaýy, gel maňa garşy.


Kemine diýr, sen-sen wepaly ýarym,

Al-ýaşyl, geýipdir towfyk  nigarym,

Gözeller içinde sen intizarym,

Sen — Leýli, men — Mejnun çöl maňa garşy.