Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

OGULBIKE


Meýhana  men mestiňden, messana, Ogulbike,

Hem ülpeti dostuň men, diwana Ogulbike,

Hoş reftaru-hoş güftar, dürdäne, Ogulbike,

Adyň bilen aşna men, bigana, Ogulbike,

Bir ýorganu-bir ýassyk, döwrana, Ogulbike.


Bir bilbili-şeýda men, nala-wala eder men,

Her sagat örtener men, köýüňde derbe-der men,

Ten mende, janym sende, sensiz jany neder men,

Sen bir Leýli, men Mejnun daga-daşa gider men,

Men janym bilen aşna, bigana, Ogulbike.


Sowuk sözden  sim  alyp,  azypdyr-la  ýaramyz,

 Daşdan gören bir diýsin, golaý bolsun aramyz,

Suw seňrikden agansoň,  artmasyn  mübtelamyz,

Adam diýip sagynma, her kim görse garamyz,

Maksat: döwran galmasyn, bigana, Ogulbike.


Gyzlar ýanynda ýyldyz, sen özüňi aý etseň,

Gana-gana seredip, husnuň bilen baý etseň,

Bir janym bar, umydym, ýüz müň jana taý etsen,

Ýorgan-düşek, per ýassyk, öz goýnuňda jaý etseň,

Sen ataşa men aşyk perwana, Ogulbike.