Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

BAŞ GELIN


Akyl-huşum sen aldyň eý, aýa meňzeş  gelin',

Elbetde, habar ýagşy, eýle, göwnüm hoş, gelin 

Etgin mähru-muhapbet, tutma özüň daş, gelin,

Ýör, çemene seýil eýle, bolaly ýoldaş, gelin,

Tä ölýänçäm ugruňda, men goýar men baş, gelin.


Dişiň misli merJendir, agzyň pisse dahandyr,

Sözleşmäge birjejik, diliň şirIn zybapdyr,

 Kirpikleriň Jan algyç, iki gaşyň kemandyr,

Bilbil ýüzün görmese, işi agy-pygandyr,

Ekdi edip saklasaň, men- eliňde guş, gelin.


Günde ýüzün görmesem ýetmez menIň kararym,

Näz-kereşme diýip aldyň, ýok indi namys-arym,

Her zülpüň muň tümendir, eý, ak ýüzli nigarym,

Iýmäň içmän sermener men, didaryňdyr mylarym,


Tä ölýänçäm bir sen diýp, etmen özge iş, gelin,

Derdime derman boldy her bir aýdan sözleriň,

Kinäň bolsa  aýyr, gelin sowma  menden ýüzleriň,

Bagrymny eredipdir jellat gara gözleriň,

Her işde ýolbaşçysy gelinleriň-gyzlaryň,

Gundiz sen diýp gezýän men, gije ýatsam düýş gelin.


Kemine diýr, eý, dostum.bu dünýä biwatandyr,

Geler-geçer, eglenmez, dünýäni kim tutandyr,

Aşyk Perhat Şirin diýp, daglar gazyp ýatandyr,

Men hem seniň ugruňda, sen diýp ömrüm ötendir,

«Gel» diýemde, gujagma gel, aýa meňzeş gelin.