Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BARSAM YNANMAZ GULPAGYŇ OGULBIKE ŞOL ÝAR ÖLDÜRDI
BAŞ GELIN GÜLLERE ORAZYM ÝANYMA
BILE  BILMEDIM GYZLARYŇ SALLANYP  GEÇDI ÝAR, SENI
BOÝUŇA DÖNEÝIN JANA  SÖWDÜGIM SALMA  GÖZÜŇDEN ÝOL BILE
DILIŇ DERDINDEN MAŇA   GARŞY SÖZÜM  BAR SAŇA ZÜLPÜŇ

BILE   BILMEDIM


Seç gyza  aşyk men, gorkaram senden,

Göwnüňde ne baryn bilebilmedim;

Yşk ody ýamandyr aýp etmäň menden,

Seniň bilen  hemdem  bolabilmedim.


Dagdan belent aşyklygyň hummeti,

Ýar diýip ýanmasyn resul ummaty,

Bahalatsam — bäş müň tümen gymmati,

Sende bir nar gördum, alabilmedim.


Aklym diwanadyr yşkyň elinden,

Mährim hiç ganmady gyzdan, gelinden,

Rakybyň derdinden, iliň tilinden,

Gaýgysyz gapyňdan gelebilmedim.


Ýigidiň söwdügi bolsa mähriban,

Bir gujagna girseň, ýok sende arman,

Kemine diýr,  ýakdyň  meni, 

Gülustan. Bialaç, derdiňden ölebilmedim.