Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ZARY   BILEN


Toty tekellim bir peri,

Sözlär şeker zary bilen.

Şunkar guşum bent eýlemiş,

Her zülpüniň tary bilen.


Müşkün saçyn eýläp dügün,

Halymny eýläpdir zebun,

Razy men, öldürse bu gün.

Goýnundaky nary bilen.


Bäh-bäh, ajaýyp simi-ten!

Oldur meni mejnun eden.

Aklykda bäs eýlär beden,

Kyrk çilläniň gary bilen.


Gähi nahal dek çyrmaşyp,

Kä öpüşip, kä guçuşyp,

Mollanepes diýr, ýantaşyp,

Oltursa öz ýary  bilen.