Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

GITMELI   BOLDUM


Gijeler oturdym, görsem diýp ýüzün,

Mübärek däl eken, gitmeli boldum.

Daň atynça, eşitmedim bir sözün,

Köňül hyýalymdan  gaýtmaly  boldum,


Bu kylan zaryma daglar bürenip,

It-guş aglap, ýatan maral gerenip,

Sen ýatyp sen, başa öýme oranyp,

Ymmatym bir pula satmaly boldum.


Goňşyňdan garkuban, oturdym aglap,

Aýralyk oduna jigerim daglap,

Ahyry tapdym men gapyň soraglap,

Daňdan agarynça kakmaly boldum...


Ýigit boldum, ar-namysa baş goýdum,

Aşyk men diýp, pikrim dünýäge ýaýdym,

Köp gözel içinde bir seni söýdüm,

Sen gözel diýp, jiger ýakmaly boldum...


Nepes aýdar, gulak goýuň sözüme,

Utanmady, ýarym geldi ýüzüme,

Ganly ýaşlar doldy meniň gözume,

Dostlarym, reýhan dek solmaly boldum.


Ýolum düşdi, geldim seniň gapyňa,

«ÝAr, oýangyl» diýdim, sen oýanmadyň,

It-guş ah eýledi kylan zaryma,

Ýatanlar oýandy,  sen oýanmadyň..


Daň-säherde öwser sabanyň  ýeli,

Men  bilbilem, ýat eýlerem ol  güli,

Deňim-duşum  aýdar: nedir   hyýaly?

Syrym paş eýlediň,  ýar, oýanmadyň.


Gije garankydyr,  gözlerim  görmez,

Hyýalym  keç  boldy,  pikirim  ýörmez,

Ýagşydan, ýamandan ýarym ses bermez,

Gulagyň ker boldy, ýar, oýanmadyň.


Bir guş geldi, gondy tüýnük üstüne,

Nazar saldy akja öýüň astyna,

Ganat ýaýdy, gitdi älem pestine,

Ýatan guş oýandy,  ýar, oýanmadyň.


Gapysyna geldim, görsem diýp ýüzün,

Hassa men, eşitsem ol şirin sözün,

Dunýäge taý görmen, ýar gara gözüň

Gözlerim  kör boldy, ýar, oýanmadyň.


Daň ýyldyzy dogdy, jahan ýagtyldyp,

Men pakyr durar men gapysyn alyp,

Oýatmaz ukudan daň ýeli çalyp,

Daň şemaly turdy,  ýar.oýanmadyň.


Nepes diýer, indi giderem mundan,

Daň şemaly öter bu ýektaý dondan,

Imdi gol göterdim, ýar, menem senden,

Uzyn gije ötdi, ýar, oýanmadyň.