Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

AÝ   INDI


Wysalyňdan gamgyn  köňlüm  açyldy,

Pyrkatyňdan elip kaddym ýaý imdi.

Ýüzüň nury älem ara saçyldy,

Hergiz dogmaz özüň kimin aý imdi.


Säher ýeli zülpüň  perişan eder,

Gamzaň okdur, jiger bagrym gan eder,

Görse bizi şum rakyplar taň eder,

Gyz, eýlegin öz goýnuňda jaý imdi.


Senden özge ýary gözüm görmesin,

Sensiz zowky alla maňa bermesin,

Sen bolmasaň, dünýä bir dem durmasyn,

Ýykym-ýumrum bolsa, diýmen «waý» imdi.


Nepes diýr, bir ýara bilim baglar men,

Aryf özüm, dost-duşmany saglar men,

Tä ölinçäm, Durdy han diýp aglar men,

Gözlerimden dolup aksyn çaý imdi.