Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA


Tiri-peýkamyn  gizleýir,

Gaş bir ýana, göz bir ýana,

Dahanyn açyp sözleýir,

Dil bir ýana, söz bir ýana.


Hazan aýrylmaz gülümden,

Bir gazal ýazdym tilimden,

Ýaşylbaş uçdy kölümden,

Suw bir ýana, gaz bir ýana.


Söwdügim gözümden uçdy,

Baryp rakyplara düşdi,

Bir söý bile aýrylyşdy

Ýar bir ýana, biz  bir ýana.


Bezenşip janym alarlar,

Görenler haýran galarlar,

Ýasaw edip sallanarlar,

Gelin bir ýana, gyz bir ýana.


Gulak goýuň üşbu zara,

Sözlesin  Nepes  biçäre,

Dildi bagrymy set para,

Tyg bir ýana, tir bir ýana.