Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA? (MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ARZUW  EÝLÄR 


Köňlüm guşy ganat baglap,

Uçsam diýip, arzuw eýlär,

Tylla  käse guýup  şerap,

Içsem diýip arzuw eýlär.


Bilbil  köňli hoş gülünden,

Jomart  köňli çag ilinden,

Näzli ýaryň ol bilinden,

Guçsam diýip, arzuw eýlär...


Galar gyzlar köňül çaglap,

Mydam aglar, ýürek daglap,

Däli köňül ganat baglap,

Uçsam diýip, arzuw eýlär.


Mundan barsam Hindistana,

Gözüm  tutsam Dagystana,

Şähri-Bulgar,  Rumustana

Aşsam diýip,  arzuw eýlär.


Men münsem Mejnun dagyna.

Girsem Eremiň bagyna,

Näzli ýaryň gujagyna

Duşsem diýip,  arzuw  eýlär.


Joşsam dostlar men umýuan dek,

Dünýäni tutsam duman dek,

Hepes diýer, ol taban dek

Ýaşsam  diýip, arzuw eýlär.