Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ÝADYMA DÜŞDÝ


Nägehan  gezerdim güli-gülşende,

Gülgün ýaňaklaryň ýadyma düşdi;

Alma enaryňa gözüm düşende,

Alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi.


Hijr elinden çekdim pygany-nala,

Elip dek kamatym ogşady dala,

Arzuw eýläp, ýetebilmen  wysala,  ,

Aýralyk, çaglaryň ýadyma düşdi.


Ýüzleriň şemygdyr, syýa  käkiller,

Saçlaryň manendi mary-sünbüller,

Çemenler baglandy, jemyg oldy güller,

Başdan aýaklaryň ýadyma duşdi.


Seniň hesretiňden sargaryp soldum,

Jebri-tygyň bilen  bagrymy dildim,

Ýüz müň arman bilen senden aýryldym,

Ol gezen jaýlarym ýadyma düşdi.


Nepes diýr, bagrym daglar içinde,

Bezm eýlesem ak otaglar içinde,

Badam  kemal tapmyş baglar içinde,

Badam gabaklaryň ýadyma düşdi.