Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA? (MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ


Dür derýadan çykabilmez,

Nazar kylsa dişleriňe,

Dowzah meni ýakabilmez,

Ýanyp men ataşlaryňa,


Leýli-Şirin saňa  taýdьtre

Diýseler, ol söz  bijaýdyr,

Elip deý kamatym ýaydyr

Sejde eýläp  gaşlaryňa.


Tapmaklyka müşgül kändýr.

Tapmaslyk besi asandyr,

Bende men, aklym haýrandyr,

Sungatyňa,  işleriňe.


Nepes diýer, çeker zaryň,

Mydam  arzuw seň didaryň,

Jan pidasy, men seň ýaryň,

Ýüzüm  sürtsem daşlaryňa!