Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ÝAR,  SAŇA


Gideli ýör, keşt edip, janym gurban, ýar, saňa,

Men ki bir şeýda bilbil, bagda reýhan, ýar, saňa,

Mydam saňa miýesser — bolmaz döwran ýar, saňa,

Hiç bir kimse gahr ilen, kylmaz perman, ýar, saňa,

Arz eýle, dilberim, degse zyýan, ýar, sana.


Bolaýyn sana gurban; ýakma meni oduňda.

Oglanlykda  ant içdik, barmy dostum,  ýadyňda?

Tussag bolup galypdyr, ýetmiş müň är aldyňda,

Rüstem Zalyň kuwwaty gören erki badyňda,

Gözüň aýla çar tarap, aşrat-döwran, ýar saňa!


Ýüzüňe salsam nazar, köňlüm bitakatlanar,

Çytsaň gaşyň bir zaman, apytap tukatlanar.

Zar çekip yşk ugrunda, golda bar zekatlanar,

Pis zamana  ýaranlar, är ýigit pisatlanar.

Goşmaz zyban bilbiller, toty dahan, ýar, saňa.


Görgenler eýläp nerkes, bakabilmez ýüzüňe,

Perde tutar aý ýüzi, sürme çekseň gözüňe.

Suwhanwer toty, bilbil til goşarmy sözüňe?

Boz keýik hem jerenler kylmaz seýran düzüňe,

Ol Nepes mydam istär, hakdan iman, ýar saňa!