Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK
NÄZLI  ÝAR

Gara saçyň gije dýiýp, uklap men,

Gündiz eken, çoh armanym, näzli ýar.

Saba-säher wagty diýip, çaklap men,

Çeşmim açsam, arman eken, näzli ýar!


Gel, görüşseň keramatly goluňdan,

Aýlanaýyn dahanyňdan, diliňden,  

Gahar etme, golum salsam biliňden,!

Ataşgähi sen, suzanym, näzli ýar.


Tarypyn eşitdim  gara gözüniň,

Gedasy men, dostum, güler ýüzüniň,

Zybandan aýrylan her bir sözüniň

Kesgil başym, men gurbany, näzli ýar!


Nepes diýer, yşkym  hetden  aşypdyr,

Tomaşaňa ulug iller  üýşüpdir,

Gözüm açsam, aýym-günüm  ýaşypdyr,

Zyndan boldy giň jahanym, näzli ýar.