Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ILLERDE


Keşt edip gezmişem  pany jahany,

Sen deý gözel hiç görmedim illerde;

Köňlümiň aramy,  menzil-mekany,

Şeýda  köňül joşmaz özge güllerde.


Il husnuňa dahyl, görmäge zar men,

Yşgyňda  bahar men, köýüňde nar

Tä ölunçäm, seniň ýoluň garar men,

Ryzwan kimin gözüm galdy ýollarda.


Säher seýle çyksa, ger tökse siller,

Owsunar her ýana, tutukdyr tiller,

Zerefşan gulpagy, saýa käkiller,

Çöşseň ýere duşer, örseň — biller.


Nergiz gaşyň, helal gözüň gurban,

Adyň zikr etmäge dilde ýok perman,

Bir janym bar, müň derdim bar, sen derman,

Jismim ot içinde, ýaşym sillerde.


Nepes diýr, adatdyr möwç urup joşma,

Aşyga humardyr ogryn garaşma,

Hem jilwe, hem gamza, näzu-kereşme,

Mekan tutmuş göz-gaşyňda, gollarda.