Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

GEDASYDYR


Aşyk  aglap arzuw  eýläp,

Öz  ýarynyň  gedasydyr. 

Yşk  ýüküni atyp  taýlap,

Ýaý-gaşynyň  pidasydyr.


Bu dünýäge gelse alym,

Halka  aýdar  ança  ylym,

Aşyklara  kylsaň zulum,

Bir dostunyň  pidasydyr.


Ýylanyň sokan zährinde,

Beýik  ajdarha  gahrynda,

Ýar suraty jan  şährinde,

Adam  ölse,  günäsidir.


Imdi artar meň azarym,    

Yraga çatmaz nazarym,

Nepes dier, meniň ýar ym,

Gelin-gyzlaryň şasydyr,