Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

ŞIRMAÝY  DARAK


Dilber, ýazaram waspyň,

Ýandym ki  pyrakyňdan.

Men  teşnäni  bir  gandyr,

Meý berip dodakyňdan.


Ýar  kamaty  peýkerdir

Ruhsary onuň zerdir,

Älem   ki  minewwerdir,

Göwsündäki akynda.


Baglarga   kylam   seýran,

Aklymny kylyp haýran,

Zülpüňni bölüp her ýan

Şeýda köňlum seýil gähi.


Çün  aşygy-mestanam,

Laglyň meýinden ganam,

Hem serine gurbanam,

Hem gaşy-gabakyňdan.


Mestana Nepes her dem,

Özüne dilär hemdem,

Tozuň ýüzüme sürtem,

Ger çyksa  aýakyňdan.