Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

GÖZÜŇ BILEN


Neçün däli eýlediň,

Söwdügim, gözüň bilen?

Kürsä oturdym, galdyrdyň,

Ol  toty  sözüň  bilen...


Şöhle saldyň äleme,

Ýar, şekili-ýüzüň bilen.

Aý-güni bendi kyldyň,

Gaş kakyp, uzuň bilen.


Seýran kyldyň çemene,

Sonaly gazyň bilen.

Gülälekden bezediň,    

Ol dagy-düzüň bilen.


Wepa bermediň maňa,

Ötdi Gün ýazyň bilen.

Seýil kyldyň säherler,

Sen  gelin-gyzyň bilen.


Ukudan oýatdyň sen

Ol tylla sazýň bilen.

Halamadyň, söýmediň,

Gara gaş göz  bilen.


Basaw yzyn öpmedim,

Ýörip sen dyzyň bilen.

Bilbili saldyň derde,

Şirin  owazyň bilen.


Toý-tomaşa eýläp sen ,

Söhbetli  bazьщ bilen.

Jesedimni daş etdiň

Gyş pasly, buzuň bilen.


Diýer Nepes, öldürdiň

Ahyry   naziň   bilen...