Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA? (MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

GURBANY MEN


Gara  zülpün ösüşiniň,

Gözel ýarym, haýrany  men.

Şemal kakyp öwsüşiniň,

Aklym gidip, gurbany men.


Geldiň bize, ýolny başlap,

Saçyn sanar men, gulaçlap,

Garap dur sen, barmak dişläp

Güler ýüzüň nurany men.


Oýanyp  sen  gije ýary,

Zülpüň seniň — daglar  mary

Ak göwsüňde goşa nary,

Bolsam girip, bagbany men...


Ah, Nepes, sen bolduň geda,

Ol ýaryňdan galdyň jyda,

Nahak kyldyň janyň pida

Biçäreler armany men...