Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GURBANY MEN REHM  ETMEZMIŇ HALYMA?(MELLEK)
AŇSA OWADAN  GELIN ILLERDE
AÝ   INDI PYÝALA ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA
GEDASYDYR NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ ÝADYMA   DÜŞDY
GÖZÜŇ BILEN NER GEZGIN ÝAR,  SAŇA
GÖZELIM NÄZLI  ÝAR ZARY BILEN
GITMELI   BOLDUM ŞIRMAÝY  DARAK

OWADAN  GELIN


Eýran, Turan, arap, ajam ilinde,

Görmedim seniň deý owadan gelin.

Jahan ragnasynda, bagyň gülünde,

Bolmaz özüň kimin gül beden, gelin.


Gözleseň jan alar gara gözleriň,

Ölini direlder  şirin sözleriň,

Alma ýanaklaryň, güler ýüzleriň,

Şirindir leblerň miweden, gelin!


Gara üzüm sen, şerbet bilen ýutmaga,

Takat bermez, köňül  üzüp gitmäge,

Duzak gurup, aşyklary tutmaga,

Zülpün başdan-aýak tor eden gelin.


Kamatyn tubudyr, goýnuňda nardyr,

Gerdeniň dutardyr, zülpleriň tardyr,

Jemalyň görmäge gözlerim zardyr,

Görsem gül ýüzüňi, sabadan, gelin!


Nepes diýer, aşnalygym ýat olmaz,

Bir görmesem, hergiz köňlüm şat olmaz,

Ýer ýüzünde sen deý perizat olmaz,

Meger ýere düşdün howadan, gelin!