Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

ZÜLPÜŇ SENIŇ


Sapa dagyň sergininde,

Öwser gara zülpüň seniň.

Säher wagty, daň çagynda,

Towsar  gara  ýülpüň seniň.


Alyp geldim uzak ýoldan,

Jerenli suwsuz çölden,

Gähi sagdan, gähi soldan,

Böwser gara zülpüň seniň.


Ýazlasam ýaryň bagynda,

Gyşlasam göwsüň agynda,

Sabanyň sergin çagynda,

Keser gara zülpüň seniň.


Gyrat münup, ýollar ädem,

Ýar, şirin lebindei dadam,

Ak ýüzünde badam-badam,

Basar gara zülpüň seniň.


Gyrat mündüm aga-ýana,

Ýar lebinden gana-gana.

Towlanyp o ýan, bu ýana,

Tasar gara zülpüň seniň.


Dag  başynda dursammykan,

Ýar,  köýünde ýörsemmikäm,

Ýa men özüm alsammykam,

Eser gara zülpün seniň.


Arap at meýdanda ýörer,

Är bolan  lebzinde durar,

Ýa Görogly,  piriň urar,

Asar gara zülpüň seniň,