Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

SEN-SEN


Neçüýn ola sen gamgyn, bir turpe jenan sen-sen,

Baglarda açylgan gül hem serwi-rowan sen-sen,

Gün gözgüsinden röwşen, bir göwheri-kän sen-sen,

Dilmurgyny saýt etgen, saýýady-zaman sen-sen,

Aklymy eda kylgan, bir apaty-jan sen-sen.


Köýüňde kuýun dek men, gam deştide sergerdan,

Kim görse jemalyňny, elbetde, bolar haýran,

Gül yşkynda bilbilniň işi ki erer efgan,

Wasl içre köýer jany, ýadyga düşse hijran,

Bilbil perini gyrgan, gül-gunça dahan sen-sen,


Gitsem ki gelermen tiz, Mahym maňa zardyr diýp,

Öpsem ki ýaňakyňdan, ter alma enardyr diýp,

Halyna nazar kyldym, hup nagşy nigardyr diýp,

Her kişi ki bäs etse, sen deý gözel bardyr diýp,

Ol misli sadap' ermiş, bir dürri-merjen sen-sen,


Şamu-säher oýgansam, köňlümde seniň ýadyň,

Özgäge düşüp yşkyň, galdy maňa perýadyň,

Synamda eda bolmaz her günde ýakan oduň,

Neýleý ki wysal ylmyn, ders etmedi ustadyň,

Tahyr begni öltürgen ak gollary gan sen-sen.