Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GOÇLARYM   BARDYR


Men saňa diýdim Hesen han  paşa,

Meniň saňa  dogry sözlerim bardyr,

Atyňy ugratma gaýadan daşa,

Meniň at işlemez  ýerlerim bardyr.


Egri däldir, sada dogrudyr sözüm,

Ganymy göremde, açylar gözüm,

Eger  atym  büdräp ýykylsam özüm,

Üstümde how çeker şirlerim bardyr.


Men saňa nä diýdim, kem saýdyň bizi,

Çykar men çöllere, awlar men düzi,

Öweze ýetinçä gyrar men sizi,

Kerbela deşti  dek  çöllerim  bardyr.


Ýigitlerim bardyr bukuda bekli,

Garaguş ganatly, arslan ýürekli,

Seri durna telli, samyr börükli,

Ýagyrny galkanly goçlarym bardyr.


Görogly  beg adym älemde destan,

Gyratym  meýdanda   ner  kimin  mestan,

Haýbatyndan titrär  külli  Arabystan,

Tekeli,  türkmenli   illerim   bardyr,