Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GELDIŇMI?


Tahammil eýlegin, habar soraýyp,

Eý, mahy tabanym, ýene geldiňmi?

Söýgüli adyňa gurban  bolaýyn,

Jenneti ryzwanym, ýene geldiňmi?


Men  saňa bu janym bereýin para,

Ýene sen geldiňmi men intizara,

Goýnuň içi  meňzär göýä  bahara,

Bahry-zemistanym ýene geldinmi?


Aşyklar nalasy ýene magrajy,

Muhupbet şirindir, aýralyk ajy,

Gözümiň nury sen, başymyň  täji,

Döwletli döwranym, ýene geldiňmi?


Şuglaňyz on dördi  gijäniň aýy,

Ýanynda  Gülşirin — melekler mahy,

Ne sebäpden arzuw etdiň bu jaýy,

Gözleri mestanym, ýene geldiňmi?


Görogly beg, ýar, ýoluna baş goýup,

Haýsy aşyk geçdi didardan doýup,

Sen  näme aglar sen telleriň ýaýyp,

Zülpi zerewşanym, ýene geldiňmi?