Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGA  JAN BER  IÇEÝLI GÖROGLY ÝIGIDE SALAM  GELIPDI
AGAM  SENI GELDIŇMI? GÜÇYP   GELDIM ZÜLPÜŇ SENIŇ SEN   ÝETIR
AGAŇ  BOLAÝYN GELINÇÄM GYRAT  SAŇ MAMA SENI
AGALAR AGASY GELDIM DAGLAR MERT  OLDY SEN SEN
ARAP  GARDAŞ GEREK DAGLARA MENIŇ   BALAM SEÝLE   GELIPDIR
AÝAN   EÝLÄÝIN GEREKDIR DEMIR   DONLY MEÝDAN   IÇINDE SÜRELI
AZAT  EÝLÄŇ,  PERILER GETIRER DOGAN BOLALY Meňzemez TÖWRIZ  GIDELI
ATY  GEREK GIDIJI   BOLMAŇ ÝARALY GELDIŇ NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ RASTMY?
AT  KIŞINIŇ   ÝOLDAŞYDYR GITMEZ   DUMANYŇ ÝARY GÖRDÜŇMI? NÄBILSIN HAL   ÜSTÜNE
BARDYR GYZLAR  GELEÝDI ÝAR-GÖRÜNER NÄZLIM TOÝUNY HAÝRAN  EÝLEDI
BERSIN GÖROGLYDAN   BILDIŇIZMI? ÝERINDEMI? OWAZY  GELDI PERIZADYŇ   ÝOLUNY
BOLMA GOÇLARYM   BARDYR ÝOL  MUNDADYR ÖWEZIM JANLAR   ÖWEZ
BEZIRGEN  HANY?

GYZLAR


Tatarda Zöhre jan, Bagdatda — Mahym,

Gozlerimiň agy-garasy gyzlar.

Dagliry ýandyrar bu çeken ahym,

Bitmez synalarmyň ýarasy gyzlar.


Zöhre diýp ýüzlensem men bagry birýan,

Mahym janym aglar ýüregi girýan,

Iki gyzyň  arasynda  sergerdan,

Ýakdy meni yşkyň höwesi gyzlar.


Biri tarlan kibi bakar her ýana,

Biri zülpün darar, golunda şana,

Ikisi  duş-duşdan ot saldy jana,

Ýakdy meni yşkyň söwdasy gyzlar.


Biri — Aý, biri — Gün,  ýetebilmesmen,

Ikewin bir golda tutabilmesmen,

Şeker leblerinden ýutabilmesmen,

Mysaly kölleriň sonasy gyzlar.


Hiç kimse köýmesin köýen oduma,

Arzymny aýdarmen perizadyma,

Ruzy-şeb dowamat düşer ýadyma,

Tahyryň diliniň senasy gyzlar.